Portfolio

Mitosis/ Godzilla

12″ x 12″  Mitosis Image, Kaiju Exhibition  Stranger Factory, Albuquerque NM

polymer/ mixed media on metal

Art/ available/ studio